تا حالا فکر کردید دست ها واسه چی به انسان داده شد؟

با دست هامون خیلی کارها میتونیم انجام بدیم، قاشق به دست بگیریم غذا بخوریم، قلم به دست بگیریم و بنویسیم، پیک یا آرشه به دست بگیریم و ساز بزنیم، اسلحه به دست بگیریم و آدم بکشیم، کتاب به دست بگیریم و بخونیم، ابزار به دست بگیریم و کار کنیم، افسار به دست بگیریم و سواری کنیم و هزار تا کار دیگه! 

اما من فکر میکنم مهم ترین دلیل بودن دست ها،  گرفتنه؛  گرفتنِ دست! 

پی نوشت: 

بشنوید، اما جدی نگیرید!