یک پسر 17، 18 ساله هست که میاد کتابخونه درس بخونه و با دوستاش طوری از دیدنم شاد میشن و سعی به نزدیک شدن به میزم دارن  که من سعی به نزدیک شدن به معجر شاهچراغ داشتم! همون پسر بعد از دو روز تلاش یک نقاشی کشیده بود، شبیه نقاشی هایی که توی دبستان میکشیدیم!

امروز دوباره گوشیشو گذاشت جلوش و مشغول به ادامه خلق اثر هنریش شد و من هم سرم به کارم بود، که یک دفعه ناراحت شد و از جاش بلند شد و سریع از سالن رفت بیرون. همینطور که سرمو چرخوندم چشمم افتاد به صفحه گوشی که روی میز گذاشته بود!

اون مونالیزای روی برگه که بیشتر شبیه مادر بزرگ پروین اعتصامی شده بود ( ندیدمش ولی احتمالا این شکلی بوده ) عکس خانم طناز طباطبائی بود که توی گوشی بود! اما جالبتر از اون متنی بود که با ماژیک نارنجی زیر عکس نوشته بود : ( خاک بر سر بی لیاقتت کنن! ) 

یادمِ دبیرستانی که بودیم سریال خواب و بیدار پخش میشد، همه شب خواب ناتاشا را میدیدن ولی تَوَهُمِ هیچکس در این حد نبود دیگه!