اینجا نه عراق، نه سوریه، نه یمن، نه افغانستان، نه ترکیه، نه فرانسه، نه انگلیس و نه هیچ کجای دنیاست، اینجا ایران ماست، لازم باشد، چهل میلیون که هیچ، هر هشتاد میلیون نفرمان پشت میهن مان ایستاده ایم.