1_توی دسته گرگ ها همیشه شکار بر اساس میزان قدرت گرگ ها تقسیم میشه و در این میان گرگ آلفا، جگر و قلب و... را برمیداره و میزان بهره از شکار همینطور تنزل پیدا میکنه و شکم به ضعیف ترین گرگ میرسه و به همین علت گرگ ضعیف تر همیشه ضعیف باقی میمونه! 

2_حتما اسم راکفلری ها را شنیدین و میزان ثروت و ظاهر شومشون را دیدین و شاید مثل من براتون سوال باشه که این میزان ثروت و قدرت از کجا اومده! چند وقت پیش این عکس از دیوید راکفلر(که چند ماه پیش مرد) و پدربزرگش را دیدم و فکر میکنم جوابم را گرفتم!  

3_دانش اولین شرط قدرته! زور بازو بدون مغز، ته تهش میشه شعبون بی مخ!