امروز بعد از یک کار سخت و فشرده گروهی و کابل کشی ٢٣٠ سگمنتی، وقتی همگی خوشحال از دهانه تونل بیرون اومدیم، از لودر پیاده شدیم دست و صورتم را شستم وبعد چهار زانو روى زمین نشستم و تکیه زدم به دیوار و به ماجراهایى که از صبح پیش اومد فکر میکردم. نوت گوشیم را باز کردم تا بنویسمشون که چشمم افتاد به نقل قولى از مهمان برنامه یک فنجان چاى:

-بی توجه از کنار اتفاقات زندگی مون رد نشیم ریز بین باشیم

-به کار گروهی عادت کنیم و از خودگذشتی داشته باشیم

-بدون تلاش هیچ موفقیتی به دست نمیاد!

رمز موفقیت مهمان برنامه همین بود، شاید راز پیشرفت امروز ما هم همین بود.