زندگی ادامه داره، وقتی از پنجره ماشین خیره میشی به بیابان بی آب و علف و توی ذهنت گذشته ها را دوره میکنی.


زندگی ادامه داره وقتی که آنیتای کوچک و دوست داشتنی انگشتهاتو با دستهای کوچکش فشار میده.


زندگی ادامه داره وقتی نم بارون روی برگ درختها میشینه و عطر بهار هوا را پر میکنه.


زندگی ادامه داره وقتی که شب اول عید مهلای ناز و شیطون کنارت میشینه و به دوربین لبخند میزنه.


زندگی ادامه داره وقتی توی هوای ابری به صدای چهچه ی قشنگِ پرنده ها گوش میدی.دریافت

و زندگی ادامه داره حتی

.

.

.

حتی بدون تو...