صدای قطار که از دور میاد، همیشه خودمو توی واگن میبینم، دلم میخواد منو هم با خودش میبرد، نمیدونم کجا! فقط صبح چشم باز میکردم میدیدم صدها کیلومتر دور شدم... راستی گفته بودم خونمون نزدیک ریل راه آهنه‌؟