تا حالا شده یکدفعه فکر کنی چقدر ساده ای؟ 
تا حالا شده دلت واسه خودت تنگ بشه؟
 تا حالا شده دنیا آور بشه رو سرت و بعد به روی خودت نیاری؟
تا حالا شده چیزی تو وجودت بمیره؟
شاید دنیا همینه، خراب کردن و از نو ساختن.