میشه دست از زخم زدن، دست از کینه و دشمنی بردارید؟ هردو طرف سوزنی زده و جوالدوزی در پاسخ دریافت کردن و این ماجرا هفته هاست که روی تکرار است. کاش به جای توهین و نفرت پراکنی و به خیال خود تمیز برخورد کردن، مردانه، رو در رو، بی جنجال، در خواست هایتان را می گفتید و اگر حقی هست، طلب می کردید. این که در خیابان، در رسانه ملی( که شک دارم به ملی بودنش!)، در فضای مجازی و... از سر کینه هر چه خواستید بگویید و توقع داشته باشید که طرف مقابل هم سکوت کنه، نمیشه!