شش و هشت وقتی کنار هم قرار میگیرن، میتونه خیلی جاها استفاده بشه، میتونه خیلی معنی ها بده! 

68 میتونه سال تولد یک آدم باشه، میتونه اسم یک گروه موسیقی راک باشه، میتونه تعداد مسافر های یک کشتی کوچک باشه، میتونه روزهای باقیمانده تا تولد یک نوزاد باشه، میتونه شماره یک عطر بخصوص باشه، میتونه سال های عمر یک پدر باشه، میتونه شش قسمت از هشت قسمت یک پیتزا باشه، میتونه روزهای باقی مونده از حبس یک زندانی باشه، میتونه پول خوردهای ته حساب بانکی باشه، میتونه فاصله دوتا شهر باشه، میتونه وزن یک آدم باشه، میتونه تعداد نفراتِ لیستِ عدمِ نیازِ یک شرکت یا کارخانه باشه! و یا میتونه یک ریتم موسیقی باشه! شش و هشت!