قرار مون ساعت ۲۱ امشب بود و امابخاطر دعایی که کردم فکر میکنم بخاطر دعایی که کردم یک کم دیر شد!  چند تا بدو بدو اومده بودن و حالا مگه میرفتن! 

قرار به وقت نوروز

الوعده وفا،  اینم پیام صوتی ما