صدای پای اسب ها از دور به گوش می رسد، اسب ها شیهه میکشند و پشت دروازه متوقف می شوند.  کسی داد میزند درها را باز کنید...  سربازان امپراطوری چین آمده اند تا با حکم سلطنتی،  پویی دو ساله را به شهر ممنوعه ببرند.  او حالا امپراطور چین است... سفری به زندگی آخرین امپراطور چین با موسیقی فیلم سینمایی آخرین امپراتور ساخته ریوئیچی ساکاموتو