آتشنشانها، مرزبانها، محیط بانان، معدنچی ها، معلم ها، دکترها دانشمندها، کارگران ... 

ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار

مرزیست پرگوهر ولی، با رنج های بی شمار