یادمه توی یک دور همی دانشجویی یک نفر از آقای هاشمی پرسید تا حالا شده کاری انجام بدین که اونموقع روتون نشه بگین؟ ایشون جواب دادن: بله! پرسید چی بوده؟ جواب دادن: خب هنوز هم روم نمیشه بگم.

راستی چقدر دوستان نزدیکتون را می شناسین؟ چقدر افراد خانوادتون را می شناسین؟ اونها چقدر شما را می شناسن؟ چقدر به عمل خودتون، به کارهایی که کردین و روتون نمیشه بگین فکر کردین؟

سیاستمدار شرایط حساس!(کنونی) ما را بخاطر همه قضاوت هایی که دانسته و نادانسته درباره تو و خانواده ات کردیم ببخش.