مجری میپرسه: این مار اذیت نمیشه اینجوری توی دست شما؟ گاز نمیگیره؟

پیرمرد مارگیر میگه: نه، این میدونه من نسبت بهش برتری دارم برای همین تعرض نمیکنه!

گاهی موجود کوری مثل مار هم حد خودش را میفهمه ولی این خلق الله...!