محرمیت این نیست که فقط یک صیغه خوانده بشه و اصطلاحا دو طرف به هم محرم بشن یا اصلا محرمیت این نیست دو جنس مخالف به هم محرم بشن! محرمیت از نظر من یعنی درهای دنیای من به روی تو باز است تا زمانی که حد خودت را بدانی تا زمانی که رازدار و امین من باشی، یعنی من به تو اعتماد دارم و تو به من! وای به روزی که این محرمیت شکسته شود، دو طرف بر هم حرام شوند.


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت‌کوش

وان گهم در داد جامی کز فروغش بر فلک

زهره در رقص آمد و بربط زنان می‌گفت نوش

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید

زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

ساقیا می ده که رندی‌های حافظ فهم کرد

آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش


همیشه به فال حافظ عقیده قلبی داشتم و معتقدم اگه حضرت رسول خاتم پیامبران نبودن، و سیر پیامبران الهی ادامه داشت حتما حافظ به این مرتبه می رسید.