فرصت تمام شد، او رفت و باز ما جاماندیم.

آخرین شب قدر رمضان ١٣٩٤ هم تمام شد و پرونده یک سال مان بسته شد.